Generella administrativa datasystem GADS ab
Tfn:0709 107101
E-post Kontakt .

Gå till GADS startsida, där hittar ni nedladdningsbara kompletta system som ni kan testa utan kostnad!

Innehållsförteckning.

Hyressystemet.

MENYX Brf är ett komplett program för avgifts- och hyresadministration. Systemet passar för både små och stora förvaltningar.Ett stort antal fastigheter med tillhörande hyresobjekt kan skötas med en PC. Databasen kan också installeras i nätverk och användas av flera användare oberoende av varandra. Genom flexibla metoder för hyresberäkning, sökning efter uppgifter och betalningskontroll underlättas arbetet avsevärt.

Översiktlig beskrivning

Hyressystemet använder en databas där information förvaras för att kunna sköta hyresdebitering. Ni ska som användare fylla i nödvändiga uppgifter. När det jobbet är gjort är underhållet enkelt.

Bilden visar hur databasen är uppbyggd, vilket kan vara bra att veta när man fyller i uppgifterna.
För varje fastighet kan ett antal hyresobjekt finnas, dvs lägenheter eller lokaler. För varje lägenhet kan det finnas en aktuell hyresgäst och ett antal tidigare innehavare. För en fastighet kan det finnas ett antal adresser (t ex trappuppgångar), som numreras från 1 och uppåt. Numren används sedan när lägenhetsdata och hyresgästdata registreras.

Hyresobjektet hyrs ut till priser som beräknas enligt beräkningssätt som kan väljas olika för varje objekt.

Hyresgäster registreras med namn och adressuppgifter. Man kan också lägga in inflyttnings- och avflyttningsdatum. detta kan göras i förväg. Det ger viss frihet. man kan till exempel lägga in tre olika hyresgäster med månadsdebitering för ett kvartal som ska aviseras. Hyran kan dessutom variera för de olika månaderna genom att olika priser (eller hyresdelar) kan gälla för de olika månaderna.

Hyresresontran innehåller uppgifter om debiterade hyror och används för betalningskontroll.

Huvudfunktioner.

Hyressystemets startsida visar huvudmenyn för hyressystemet. Huvudfunktioner
Titta igenom nedanstående avsnitt för hyresregistrering och tabeller för hyresberäkning Dessa bilder används för att göra iordning databasen för hyrorna. Jämför med den ovanstående bilden för att förstå hur det fungerar. När ni har läst igenom den ovanstående översikten ska ni gå vidare enligt nedanstående steg.

Förberedelser

Avsnittet är avsett för att underlätta uppstarten av det installerade systemet men fungerar också som dokumentation att återvända till.

 1. Anpassning av systemet om ni inte redan gjort det.
 2. Gå in på Tabeller för hyresberäkning Lägg till de hyresuppgifter ni behöver. Ni kan ändra ledtexter eller ta bort de uppgifter som inte behövs. Tabellen kan ändras när som helst.
 3. Kontrollera i Tabeller för hyresberäkning att Hyresperioder sträcker sig över den hyresperiod du snart ska använda.
 4. Gå in på Fastighetsdatabasen. Lägg in en fastighets uppgifter inklusive några lägenheter och hyresgäster och spara uppgifterna.
 5. Gå in på Provkörning, hyresberäkning och beställ en provkörning och titta på resultatet. Om det kommer någon felutskrift ska felet åtgärdas. Provkörning ger möjlighet att testa och ta fram en debieringsrapport men bildar inga hyresavier och ingen hyresreskontra.
 6. Upprepa avsnitt 2 till 5 tills ni är nöjd.

Anpassning av hyressystemet

Användaren kan bestämma vilka alternativa funktioner som ska användas med hjälp av denna bild. Bilden finns under Installationsuppgifter >>> Anpassning av systemet Hyr anpassning
Den sista markeringen (efternamn först eller sist) används för att tala om ifall efternamet skrivits först eller sist i namnfältet.

Tabeller för hyresberäkning

hyresdelar

Tabellen anger de beståndsdelar som man tänker använda när hyran för en lägenhet ska beskrivas. Vid leverans av systemet installeras en tabell med några alternativ.

Ni ska som användare lägga in de uppgifter ni tänker använda. Förutom det tvåsiffriga numret registrerar ni bara ledtext och beräkningsmetod. De egentliga beloppen läggs in i samband med lägenhetregistreringen.

Underhåll av tabellrader

En total hyra kan ju bestå av flera delar, t ex parkering ,hyra/kvm med mera, se tabellen. Man ska också ange den ledtext som ska visas på hyresavin. Varje tabellrad ska också ange beräkningsmetoden för raden. Beräkningsmetoden anvisar hur hyran ska anges och behandlas.

Uppdateringsbilden för tabellraderna ser ut enligt nedan beräkningsmetoder

Delhyreskod
2-siffrig identifokationskod
Avitext
Valfri text, max 15 postioner, som visas på hyresaviernas specifikationsdel.
Beräkningsmetod
Anger hur hyresdelen ska anges och beräknas. En tabell visar möjliga alternativ.
Beräkningsmetod Funktion
01kr/kvm/år, hyran beräknas med ledning av lägenhetens yta.
02kr/kvm/år, hyran beräknas med ledning av lägenhetens bränsleyta.
03Kravavgift, används vid debitering av kravavgift.
04Tilläggsdebitering, används ej för närvarande.
05Beloppet avser ett fast månadsvärde, t ex parkeringsavgift/månad.
06Beloppet avser fast årsvärde. t ex årshyra.
07Indexhyra med basår 1980 det senaste gällande indexet anges i tabelluppgifterna.
08Det totala avgiftsbeloppet för ett år (enligt budget) fördelas på bostadsrätterna med ledning av andelstalet. Beloppet fördelas sedan som vanligt på respektive månad. Man behöver således bara ange beloppet i denna tabell och sedan markera att metoden ska gälla för alla lägenheter.
09Indexhyra med basår 1949 det senaste gällande indexet anges i tabelluppgifterna.
10Indexhyra för kvartalsindex, det senaste gällande indexet anges i tabelluppgifterna.
17Används för att beräkna mervärdesskatt på objektets hyra. En procentsats ska anges. Härigenom kan moms användas för kommersiella lokaler separerat från vanliga hyreslägenheter.
18Denna metod anger att fast ränta ska används i samband med dröjsmålsränteberäkning.
19Denna metod anger att variabel ränta styrd av referensräntan ska används i samband med dröjsmålsränteberäkning. Referensräntetabellen finns och sköts i installationsuppgifterna.

Observera att anpassningen till hyresperiodens längd (månadsavisering, kvartalsavisering etc) sker automatiskt med ledning av uppgift i hyresojektet, man behöver alltså inte tänka på hyresperiodens längd i detta sammanhang.

Summeringskod
Avsett att används för BG-hyresavi med förtryckta ledtexter, rader med samma summeringskod sammanförs under rubrik.
Summeringskod Betydelse
PParkering
GGarage
VVatten avlopp
BBränsle
Konto
Används för att summera hyresedebiteringar vid ett debiteringstillfälle varigenom man får ett konteringsunderlag för bokföringen.

Hyresperiodtabell

Tabellen visar månader och aktuell förfallodag för varje månad. Alla månader ska vara med och man kan välja motsvarande förfallodag. programmet föreslår sista vardag i föregående månad.

Indextabell

Om man använder indexstyrda hyror ska det index man använder anges här. Indexet används vid beräkning av indexhyra.

Fastighetsdatabasen.

Underlaget för en fastighet nås från denna bild. Allt underlag för en lägenhet finns samlat enligt bilden nedan. En fastighet kan förses med flera adresser. Hyresgästens in- och utflyttningsdagar kombineras med beräkningsunderlagets giltighetsuppgift varigenom man kan registrera förändringar på ett flexibelt sätt. Hyresregister

Överordnade uppgifter

Uppgifterna gäller hela fastigheten. Öppna bilden genom att klicka på något av fälten. Uppgifterna används i samband med hyresdebiteringen. överordnade fastighetsuppgifter

Postgiro Bankgiro
Ska fyllas eftersom de används i hyresavierna.
Bokf konto
konto som används för konteringsunderlag i samband med betalningsregistrering
betalningsmottagare
uppgifterna används på neutrala hyresavier

Postadresser för fastigheten

Hyresregister Genom att klicka på "uppdatera adresser" kan man skriva nya adresser eller ändra befintliga. Adressarna förses med ett löpnummer (1 2 ..) som änvänds i efterföljande registreringar. Antalet adresser är begränsat till 20 st.

Om man har behov av ett större antal adresser kan man skriva dessa direkt i hyresgästuppgiften. Man kan också använda något som kallas adresskomplettering. Det innebär att man skriver en gatuadress som t ex "Granvägen ?" vilket medför att "?" ersätts med lägenhetsnumret. Detta kan vara lämpligt för t ex samfällighet med många villaadresser på samma gata.

Lägenhetslistan

När fastighetens uppgifter lagts in fortsätter man med lägenheterna. Vid nyregistrering är det lämpligt att registrera lägenhetsraden, hyresgästen och beräkningsunderlaget direkt för varje lägenhet/objekt. Proceduren upprepas för varja lägenhet. Man kan Gå tillbaks till tidigare lägenhet och ändra uppgifterna.

Lägenhet/hyresobjekt

Listan innehåller fastighetens lägenheter. Dessa förses med ett löpnummer plus några uppgifter.

Lghnr
Lägenhetsnummer, kan väljas mellan 1 9999. De kan registreras i valfri ordning men kommer sorteras i stigande nummerordning. Genom att ta bort numret kan lägehetsuppgiften tagas bort.
Adrnr
Lägenhetens adressnummer enligt listan för fastigheten.
Användning
valfri 4-ställig kod för minnesanteckning
lghtyp
Valfri typ av lägenhet t ex 2rk.
Våning
Våningsplan
Yta
yta i kvadratmeter, används för vissa hyresberäkningsmetoder.
Avier per år
Anger hur många avier per år som ska tagas fram.
Aviseringar per år Betydelse
12 månadshyra
4 kvartalshyra
2 halvårshyra
1 årshyra

När man lagt in en ny lägenhet ska man fortsätta med hyresgästuppgiften och slutligen beräkningsunderlaget för hyror

Hyresgästuppgifter

Hyresgast För varje lägenhet anges hyresgästuppgifter. När byte av lägenhetsinnehavare ska göras, sker det med hjälp av "Ut och inflytt". Avflyttningsdatum anges varefter inflyttningsdatum för den nya innehavaren beräknas automatiskt som första dag i nästa månad. Uppgifter om en avflyttad hyresgäst ligger kvar.

Visa tidigare visar en lista med tidigare hyresgäster för lägenheten.


Namn
Namnet kan registreras med stora eller små bokstäver För att sökning på namn ska kunna ske rekommenderas att efternamn anges först.
Adress nr
När ny hyresgästuppgift läggs in anges lägenhetens adress-nummer som pekar på en av adresserna för fastigheten. Om man vill ha en annan adress (dvs postadress för hyresavier) anger man adressnr=0 och skriver sedan valfri text i adressuppgifterna. Om adresskomplettering används (se avsnittet för fastighetsadresser) anges adressnummer.
EJ AVI
Uppgiften används på följande sätt. Om bokstäverna B-Y anges bildas en debiteringsuppgift i hyres- reskontran som markeras som betald med betalningskod = . Hyresinbetalningskort bildas ej. Om Z används bildas en hyresavi men betalningspåminnelse bildas ej. Ej heller debiteras krav-avgift eller dröjesmålsränta. Om X anges kommer detta att markeras i reskontran med ett "V" som ska tolkas som VAKANT, dvs ej uthyrt objekt.
In- och utflyttning
Utflyttningsdatum som anges används för att bilda inflyttningsdatum som automatiskt sätts till första dag i påföljande månad. Hyresgästen får nästa lediga nr som identitet.

Beräkningsunderlag för hyran

beräkningsundrlag Beräkningsunderlaget kan göras mycket enkelt eller mycket komplicerat beroende på förutsättningarna. Det enklaste fallet är om alla lägenheterna har samma hyra eller kvadratmeterpris. Då räcker det med att Ange F om hela fastigheten avses. Det vanligaste är att ange unika uppgifter för varje lägenhet.

Bilden visar att några rader är registrerade och ytterligare en håller på att registreras.


En hyra kan bestå av flera delar, t ex grundhyra, värme, parkering. Totalt kan 30 rader anges per hyresobjekt. Varje hyresdel kan gälla med olika belopp från valfria perioder. Uppgifterna kan registreras i förväg, dvs innan de ska träda i kraft enligt perioduppgiften. Om en uppgift finns både för fastighet och lägenhet gäller lägenhetens i första hand, se exemplet.

Detaljförklaring.
Ange F om hela fastigheten avses
Markera med F om alla lägenheter avses
Hyres-del-nr
Det hyresdel-nummer som angetts i hyrestabellen.
Från och med år-månad
Ange ÅÅÅÅMM där ÅÅÅÅ är årtal och MM månad. Anger från och med den månad uppgiften gäller. Samma Hyres-del-nr kan förekomma flera gånger, vilket då anger hyresförändringar. Observera att man inte kan ändra denna uppgift. Man kan däremot ändra beloppet. Om man önskar ange ett annat belopp från en en viss månad ska man nyregistrera. Gamla uppgifter kan ligga kvar. I samband med hyresberäkningen kombineras denna uppgift med utflyttningsdatum för hyresgäster, aviseringsperiod och antal aviseringar per år.
Belopp
är det belopp som gäller från och med ÅÅÅÅMM. Beloppet kan anges = 0, vilket innebär att inget debiteras från den perioden. Maxbelopp är 9999999
Exempel med hyresändring.

Uppdaterat beräkningsunderlag Exemplet visar underlag med införda ändringar. Parkeringsavgift (300 kr/månad) ändras från och med januari år 2001 till 0 kr, men från april 2003 ändras avgiften till 350 kr. Årskostnaden höjs med 5000 från februari år 2003.

Exempel med indexhyra.

beräkningsunderlag indexhyra Hyra kan baseras på index med som kan ändras. Här kan flera index-serier användas med basår 1949, 1980 och även ett kvartalsindex. Bilden visar hur en rad som anger indexhyra ser ut, och hur man registrerar den.
de olika fälten ska innehålla

Indexår
Årtal för hyresavtalets tecknande
Index
Index som gällde vid avtalets tecknande.
Indexerad andel
Procentuell andel av beloppet som ska indexeras.
Från och med månad
Den månad från vilken hyran ska debiteras. Härigenom har man möjlighet att göra ytterligare variationer.
Belopp
Det hyresbelopp som gällde vid avtalets tecknande.

Observera dessa uppgifter inte ska ändras efter registreringen. Hyresändringen kontrolleras med hjälp av det index som anges i Tabeller för hyresberäkning. Det framräknade indexerade beloppet och den del som ej ska indexeras, visas som ett belopp.

Hyresändringar

Här kan omräkning av hyror göras. En fastighet i taget behandlas. hyresändring Hyran för ett hyresobjekt kan bestå av flera delar, som identifieras med med hyreskod enligt tabellen för hyreskoder. Principen är att man anger vilken hyrsekod som ska ändras och hur mycket. Den angivna koden måste finnas för objektet.

Ändringen anges tillsammans med den period (år-månad ÅÅÅÅMM) från vilken ändringen ska gälla. Om flera hyreskoder finns med samma nummer men åtskilda av månadsuppgiften, är det den senaste som används. En ny rad kommer att läggas in i debiteringsunderlaget.

Från och med månad
anger när ändringen ska träda i kraft. Om det finns angiven hyreskod för hyresobjektet kommer ändringen att föras en genom att en ny rad bildas i beräkningsunderlaget med "från och med månad". Om det befintliga hyresunderlaget har samma "från och med månad" ändras endast beloppet, det innebär att man kan göra om en ändring.
Typ av ändring
anger om ändringen är något av alternativen
Beloppet
beror på typ av ändring, kan ha minus-tecken vilket medför hyressänkning.

Hyresberäkning och avisering.

Hyresberäkningen kan göras på en fastighet i taget, eller flera fastigheter på en gång. Man kan testa hyresaviseringen eller köra hyresavisering som bildar hyresinbetalningskort och reskontrauppgifter.

Provkörning, hyresberäkning

start provkörning När underlaget för en fastighet är inlagda kan man testa uppgifterna med hjälp av Provkörning, hyresberäkning . Resultatet av testen blir en debiteringslista, men hyresavier eller uppgifter i hyresreskontran bildas inte. Testen kan upprepas på valfria perioder.

Exempel på debiteringsrapport

(Utsnitt)


 Allmänna Bostadsbolaget AB   UNDERLAG HYRESDEBITERING  Datum 2003-11-12
Enskilda LANDET        Period 2004 01 - 2004 03  Sida  1  

 Bankgiro: 806145276 Postgiro:  6599229    AGATAN 1           FAST.NR:  1
 LGH  HYRESGÄST        ANT LGHYTA ANV VÅN  DELPOSTUPPGIFTER   ****** DEBITERINGSDELEN ********
                /ÅR BR.YTA TYP    KOD   BELOPP FROM    KOD TEXT        BELOPP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22 1 Nilsson Nils       4 100.0 Bost 2  1- 1   500.00 2000-01   4 Bashyra     37875.00
    AGATAN 23             1RK    1- 1  6550.00 2000-02   1 KR/KVM/ÅR    163750.00
    12345 HJO                   5- 5   300.00 2000-01   5 Parkering/mån   900.00
   Infl 1997-01-01                             PER. 2004-01 TOTALT: 202525.00
                                        Refnr: 200401 1 22 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 74 1 Äbosson         12 100.0                     1 KR/KVM/ÅR     4167.00
    AGATAN 10                                 4 Bashyra     12625.00
    12345 HJO                               PER. 2004-01 TOTALT:  16792.00
   Infl 2000-01-01                             Refnr: 200401 1 74 1

                                          1 KR/KVM/ÅR     4167.00
                                          4 Bashyra     12625.00
                                        PER. 2004-02 TOTALT:  16792.00
                                        Refnr: 200402 1 74 1

                                          1 KR/KVM/ÅR     4167.00
                                          4 Bashyra     12625.00
                                        PER. 2004-03 TOTALT:  16792.00
                                        Refnr: 200403 1 74 1

                            FORTS
 
 Fastighets-total 6540882.00 varav vakant 114264.00

 KONTO   KONTOBENÄMNING     KOD TEXT        BELOPP
                   1 KR/KVM/ÅR    1860606.00
                   4 Bashyra     4640044.00
                   5 Parkering/mån   7203.00
                   6 Hyra        285.00
                  20 Indexhyra 80    9890.00
                  25 Mervärdesskatt  22852.50

Bilda avier och reskontra

När man beställt ordinarie hyreskörning bildas både debiteringsrapport enligt ovan, och hyresavier enligt det format man bestämt i installationsuppgifterna.

Vanligen beställs hyreskörning för ett kvartal i taget. Programmet tar då hänsyn till uppgifter om månads- kvartals- halvårs-avisering. Om man gör en omkörning talar programmet om det och ger möjlighet att bryta körningen. Man kan också dela upp och beställa en månad i taget. Eventuella kvaratals- och halvårsdebiteringar som gjorts tidigare kommer att visas på debiteringslistan med en asterisk (*) efter beloppet, och ej räknas med i slutsummorna.

Hyresregister

I samband med hyreskörningen bildas underlag (enligt exemplet ovan), hyresavier och reskontrauppgifter. Det bildas också ett konteringsunderlag med summor fördelat på de förekommande hyresdelarna.

Hyresreskontran.

Hyresreskontran upptar alla betalda och obetalda hyresdebiteringar där varje hyresavi motsvaras av en post i reskontran. Genom att betalningar kan bokas via redovisningen får man snabb och säker integrering med redovisningen.

Betalningsregistrering

Vid start av registreringen ska man ange vilken fastighet (eller fastigheter) som ska behandlas. Hyresresk start
Om man anger en månad i Visa betalda fr o m hyresmånad visas tidigare bredan betalda ( man kan vilja ändra!), i annat fall visas inga betalda. Betalningsdatum och -kod kommer att påföras alla behandlade betalningar.

Hyresreskontra

Ställ markören i kolumnen betalt nu och tryck Enter för varje betalning. Om man vill ändra betalt belopp går det bra. Proceduren upprepas för alla betalningar.

Avsluta med att trycka på Bokför betalningar. Betalningarna är nu registrerade i reskontran, och om man har gått via redovisningen är också bokföringstransaktionen registrerad.

Det är också möjligt att använda sig av automatisk registrering via OCR och autogiro återrapportering av giro-betalningar. För närvarande ställs vissa krav på volym och utskriftskvalité.

Utskrift av reskontran

Utskrift Hyresresk start
Man kan begränsa omfattningen till önskade hyresperioder. Man kan också bestämma om betalda hyror ska tagas med.

En sammanställning över perioderna visar obetalda hyror.

Allmänna Bostadsbolaget AB   HYR-RESKONTRA 200310-200312 Datum 2003-11-12
Enskilda LANDET        Allt i perioden + förfallet Sida  1

FASTNR LGH  NAMN            MAN  DEBITERAT PERIOD       BETALT KOD  DATUM  DIFFERENS

PENTAGON       Betalningsmottagare Företaget Alexandersonska AB  Bankgiro 820-0040  postgiro 659922-9

  5  1 1 Farsson Fritz            417.00 2000-01        417.00 P 2003-11-11
       FIRST STREET IN AB
       12346 VÄSTRA HANINGEBYSTAD     417.00 2000-02        417.00  2001-10-29
                         417.00 2000-03                     417.00 5 1234 1 Nesse               2000.00 2003-10                    2000.00
       Granvägen 1234           2000.00 2003-11                    2000.00
       12346 VÄSTRA HANINGEBYSTAD    2000.00 2003-12                    2000.00----------------------------------------------------------------------------
OBETALDA HYROR FASTIGHET  5

   Belopp Period    Belopp Period    Belopp Period    Belopp Period    Belopp Period

   417.00 2000-03  67552.00 2003-10  44052.00 2003-11  44052.00 2003-12

     TOTALT FÖR FASTIGHET  5      156073.00

Betalningspåminnelser och dröjesmålsränta

Man kan använda både betalningspåminnelser, kravavgifter och dröjesmålsränta eller avstå från det. För att man ska kunna debitera kravavgift måste dock krav ha bildats. Dröjesmålsränta (fast eller styrd av referensränta) kan beräknas på försent betald hyra. Det bestäms av betalningstidpunkten och krav behöver ej ha bildats.

Betalningspåminnelser

Kravkörning innebär att ett kravbrev (betalningspåminnelse) bildas för varje obetald hyra. Endast de hyror som, ligger inom de angivna periodgränserna, behandlas. I reskontran kommer det att framgå när kravbrev skrevs ut. Antalet krav räknas upp vid varje kravkörning men överstiger inte det antal som angets i INSTALLATIONSUPPGIFTERNA (1 eller 2).

Dröjesmålsränta och kravavgift

Möjlighet finns att debitera kravavgift och dröjesmålsränta. Dessa kostnader kan antingen läggas till i samband med en ordinarie hyreskörning eller debiteras i separat körning. Önskat alternativ bestäms i installationsuppgifterna.

Avgifterna specificeras i hyrestabellen där beräkningstyper anger vilken avgift det är fråga om, 03=krav, 18 = fast ränta, 19 = räntetillägg som används tillsammans med referensräntetabellen.

Endast om det finns hyreskoder med metoderna 03, 18 eller 19, kommer motsvarande kostnad att debiteras.

En hyra som föranlett krav kan generera kravkostnad, om sådan uppgift (typ 03) finns i hyreskodtabellen.

en hyra som betalts försent kan ge räntekostnad, som debiteras om typ 18 eller 19 finns i hyreskodtabellen.

Debitering i samband med hyresavisering

Om man valt att debitera förseningsavgifterna i samband med ordinarie hyresavisering, ser startbilden ut så här. Om man anger en kontrolldatum kommer reglerade, hyror som betalts för sent, att föranleda att förseningsavgift debiteras på hyresavin. Krav drm integrerat

Separat debitering

Om man valt att debitera förseningsavgifterna i samband med ordinarie hyresavisering, ser startbilden ut så här. Krav drm separat Debiteringarna kommer att läggas in i hyresreskontran som separata poster.